Tsjûkemarwei 6a, 8521 NA Sint Nicolaasga
info@tandzorgstnyk.nl
0513 434 676

Tandzorg 
St.Nyk

Privacyregelement

Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om.... 

Laatst bijgewerkt: 5 maart 2023

Inleiding
Dit privacyreglement is opgesteld om u te informeren over uw rechten en onze plichten met betrekking tot de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Als tandartspraktijk St.Nyk hierna te noemen "de tandartspraktijk") voldoen wij aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in de gezondheidszorg.

Verwerking van persoonsgegevens
In onze tandartspraktijk kunnen verschillende persoonsgegevens van u worden verwerkt. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het verlenen van medische zorg en voor de financiële afhandeling van de behandeling. Daarnaast kunnen we gegevens verwerken om bijvoorbeeld ernstig gevaar voor uw gezondheid te voorkomen of te voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals het melden van een besmettelijke ziekte op basis van de Wet Publieke Gezondheid).

Plichten van de tandartspraktijk
Als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens voldoet de tandartspraktijk aan de volgende plichten:
- Uw gegevens worden verzameld voor specifieke doeleinden, waaronder het verlenen van zorg, het doelmatig beheren en beleid, en het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
- Er vindt geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
- U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat uw persoonsgegevens worden verwerkt, via uw zorgverlener, een folder of onze website.
- Alle medewerkers van de tandartspraktijk zijn verplicht vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
- Uw persoonsgegevens worden adequaat beveiligd tegen ongeoorloofde toegang.
- Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor goede zorgverlening.
Volgens de WGBO worden medische gegevens in principe 15 jaar bewaard, tenzij langer bewaren noodzakelijk is voor uw gezondheid of die van uw kinderen.

Uw rechten als betrokkene
Als betrokkene heeft u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

- Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u worden verwerkt.

- Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (tenzij de privacy van een ander daardoor wordt geschaad).

- Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien nodig.

- Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te verzoeken, tenzij het bewaren van de gegevens van aanzienlijk belang is voor een ander of op grond van een wettelijke regeling.

- Het recht om een eigen verklaring van medische aard toe te voegen aan uw dossier.

- Het recht om in bepaalde gevallen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.
Als u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken aan de tandartspraktijk. U kunt ook een vertegenwoordiger inschakelen, zoals een schriftelijk gemachtigde, curator of mentor, om uw belangen te behartigen.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van de tandartspraktijk zijn verplicht vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan derden met uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij er sprake is van een wettelijke uitzondering, zoals het doorbreken van het beroepsgeheim bij ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van anderen. Daarnaast kunnen gegevens mondeling, schriftelijk of digitaal worden uitgewisseld met andere zorgverleners, zoals apothekers, voor een veilige en betrouwbare zorgverlening.

Uitwisseling van gegevens
Na uw gerichte toestemming kan de tandartsenpraktijk relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar uitwisselen met een tandheelkundig specialist wanneer u wordt doorverwezen. Daarnaast kunnen medicatiegegevens worden gedeeld met uw apotheek, zoals voorgeschreven medicatie, intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Dit draagt bij aan medicatieveiligheid.

Cookies
Op onze website maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina's van onze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw computer wordt opgeslagen. De opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van derde partijen worden teruggestuurd.
Vragen of klachten
Heeft u vragen of klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens of de naleving van dit privacyreglement? Dan gaat uw tandarts graag met u in gesprek om uw vraag of klacht te bespreken.
Volg ons ook op Facebook
info@tandzorgstnyk.nlPrivacyregelement
Copyright © 2023 Tandzorg St.Nyk.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram